ANBI van STAAL

Stichting Staal heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat u uw schenking van de Belastingdienst mag aftrekken.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Vandaar dat u hier al de benodigde informatie kunt vinden:

Naam: Stichting Staal
Fiscaal nummer: 8509.55.828
Contactgegevens:
Stichting Staal
Bilderdijkkade 23 A3
1053 VB Amsterdam
e: info@stichtingstaal.nl
w: www.stichtingstaal.nl

Bestuurssamenstelling:
Andaye Louisa Steijlen – secretaris (26-09-2011 infunctietreding)
Rosie Commandeur – penningmeester (26-09-2011 infunctietreding)
Stephanie Victoria Posthumus – voorzitter (09 -07-2012 infunctietreding)

Beleidsplan:
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Hier vindt u de beleidsplannen van Stichting Staal:

Beleidsplan 2013 -2019
Beleidsplan 2020 – 2025

Het beloningsbeleid:
De stichting beoogt niet het maken van winst. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. De leden van bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het op pedagogisch, onderwijskundig en financieel gebied ondersteunen van buitenlandse ontwikkelingsprojecten. Hier vindt u onze statuten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie hier.

Financiële verantwoording:
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. De balans, de staat van baten en lasten en een toelichting vindt u in de jaarverslagen van Stichting Staal. Deze vindt u hieronder.

Jaarverslag, baten & lasten en balans 2022

Jaarverslag, baten & lasten en balans 2021

Jaarverslag, baten & lasten en balans 2020

Jaarverslag, baten & lasten en balans 2019

Jaarverslag, baten & lasten en balans 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarverslag en jaarrekening 2012